TUYỂN BỔ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM KHI SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Dữ liệu này được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ. Người sử dụng dữ liệu nên tự chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu trước khi sử dụng.

Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng dữ liệu này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, mất mát tài sản, thiệt hại về danh tiếng hoặc các vấn đề khác có thể phát sinh từ việc sử dụng dữ liệu không chính xác hoặc sai lệch.

Dữ liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo và không được coi là lời khuyên, gợi ý hoặc đề xuất trong bất kỳ lĩnh vực nào. Người sử dụng dữ liệu phải tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng dữ liệu và nên tư vấn các chuyên gia hoặc cố vấn phù hợp trong trường hợp cần thiết.

Dữ liệu này không xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền trí tuệ nào của bên thứ ba. Tuy nhiên, người sử dụng chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc sử dụng dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Lưu ý: Do tính đặc thù của thương mại điện tử trên các sàn giao dịch, thường xuyên xuất hiện các cửa hàng ảo, đơn hàng ảo và thậm chí sản phẩm ảo. Để loại bỏ các dữ liệu “giả mạo”, ngoài việc áp dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo để loại trừ dữ liệu không chính xác, các sàn thương mại điện tử cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ các cửa hàng và sản phẩm có đặc điểm “tăng cường” đơn hàng, tăng cường đánh giá, và những hoạt động tương tự. Đây cũng là lý do, dữ liệu thường xuyên cập nhật và thay đổi. Tuy nhiên với các thương hiệu nổi tiếng, gian hàng chính hãng uy tín thì dự liệu có thể rất ít bị thay đổi và ảnh hưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *