Sứ mệnh của DataStudio.vn

  • Nguyễn Đại Thắng
  Sứ mệnh của DataStudio.vn bao gồm: 1. Tạo ra trải nghiệm trực quan dữ liệu tuyệt vời: – DataStudio.vn nghiên cứu, xây dựng, cung cấp các công cụ...
Hạng mục “Các khoản tương đương tiền” trong kế toán đề cập đến các khoản tài sản hoặc quyền lợi có khả năng chuyển đổi nhanh thành tiền mặt...