Bảng lưu chuyển tiền tệ (Statement of Cash Flows) là một trong những báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Dưới đây là các lý do chỉ ra tầm quan trọng của bảng lưu chuyển tiền tệ:

1. Đánh giá khả năng thanh toán:
– Bảng lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về các dòng tiền thu vào và chi ra từ các hoạt động của doanh nghiệp.
– Từ đó, các bên liên quan có thể đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quản lý và điều hành dòng tiền:
– Thông tin từ bảng lưu chuyển tiền tệ giúp doanh nghiệp quản lý, điều hành dòng tiền một cách hiệu quả, đảm bảo thanh khoản tốt.
– Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch và dự báo dòng tiền cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.

3. Đánh giá hiệu quả hoạt động:
– Bảng lưu chuyển tiền tệ phản ánh khả năng tạo ra dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của doanh nghiệp.
– Từ đó, các bên liên quan có thể đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ ra quyết định:
– Thông tin từ bảng lưu chuyển tiền tệ giúp nhà quản lý, nhà đầu tư và các bên liên quan đưa ra các quyết định về hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.

5. Tuân thủ pháp luật:
– Lập và công bố bảng lưu chuyển tiền tệ là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp.
– Việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật là điều cần thiết.

Vì vậy, bảng lưu chuyển tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng thanh toán, quản lý dòng tiền, đánh giá hiệu quả hoạt động và hỗ trợ ra quyết định của doanh nghiệp.


📊 DataStudio.vn là nền tảng phân tích dữ liệu hướng đến hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), dựa trên công nghệ lõi Big Data và tính năng phân tích tiên tiến. Chúng tôi giúp doanh nghiệp thấu hiểu thị trường, khai thác dữ liệu để đưa ra các quyết định hiệu quả trong phát triển đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

🌐 www.datastudio.vn
✉️ ecom@datastudio.vn
☎️ 091 732 13 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *